Disclaimer

Dit is van toepassing op alle uitingen van FNBS

Lees de disclaimer

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van deze website en alle overige uitingen van de Federatie voor de Nederlandse Bakkerij Sector (FNBS). Door de pagina’s van de website te raadplegen of de overige uitingen van de FNBS stemt u in met deze disclaimer.

Deze website is een uitgave van de FNBS. De FNBS stelt gegevens op deze website en de andere uitingen van de organisatie alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van onze website en andere uitingen zijn samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website of aan de andere uitingen. De FNBS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie welke op deze website of in andere uitingen is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal en logo’s zijn eigendom van of in licentie bij de FNBS en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de FNBS, tenzij bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft de FNBS een privacy statement opgesteld waarin aangegeven wordt welke persoonsgegevens bewaard kunnen worden. Dit zal alleen plaatsvinden als dit past in het kader van de functie van de FNBS m.b.t. de algemene communicatie, belangenbehartiging en organisatorische zaken. De volledige privacyverklaring is onderaan vermeld in deze disclaimer.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. De FNBS behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Stuur dan een email naar info@fnbs.nl.